Birthdays

Elliott Franzeska

ELLIOTT Franzeska

Franzeska ELLIOTT nee RitzkaHappy 40th Birthday. Love Mum, Dad, A.J., Spencer, Kate, Sherise & Paddy xx40

715 views

Messages